Logo för Hyssna Solvärme AB
Vi levererar kompletta värmesystem bra för både plånbok och miljö
Hem    Solvärme    Pannor & Värmepumpar    Bilder    Kontakt   

Drivpaket för solfångare

Drivpaketet är solfångarsystemets motor. Drivpaketet består av cirkulationspump, backventil, påfyllningsventil, manometer och expansionskärl.

Cirkulationspump och flöde

Cirkulationspumpen pumpar runt värmebäraren i solfångarkretsen. Pumpen styrs av solfångarstyrningen. Cirkulationspumpen är en centrifugalpump med ett konstant varvtal. Eftersom varvtalet är konstant beror flödet genom pumpen på systemets mottryck. Mottrycket i sin tur beror bland annat på solfångarnas höjd över den lägsta punkten i systemet.

Hyssna Solvärme använder cirkulationspumpar med möjlighet att välja mellan tre olika varvtal för att på så sätt kunna styra flödeshastigheten i systemet.

Det finns två typer av solfångaranläggningar, högflödesanläggningar och lågflödesanläggningar. I en lågflödesanläggning är flödet 0,2-0,5 liter per minut och kvadratmeter solfångare. I ett högflödessystem är flödet 0,5-2 liter per minut och kvadratmeter solfångaryta. Ett lägre flöde ger ett högre deltaT, alltså större skillnad mellan temperaturen in och ut i solfångaren. Lägre flöde gör att man kan använda klenare rör och därmed få en något billigare anläggning med lägre förluster. Samtidigt blir förlusterna högre på grund av den högre temperaturen och cirkulationspumpen får arbeta hårdare. Den vanligaste typen av solfångaranläggningar i Sverige är högflödessystem. Hyssna Solvärme arbetar uteslutande med högflödesanläggningar.

Expansionskärl

När temperaturen i solvärmesystemet ökar och minskar förändras volymen av värmebärare i systemet. Då behövs en behållare för att hantera överskottet av värmebärande vätska. Kärlet kallas för expansionskärl och finns i alla vätskeburna värmesystem. Expansionskärlet placeras mellan drivpaketet och ackumulatortanken.